ಮುಗಿಲಗಲ ದಿಗಿಲು

ಎಲ್ಲಿ ಏನದು?
ಏಕೆ ಹೇಗದು?
ಎಂಬೋ ಕಣ್ಣುಗಳು
ಹರಿಣದ ದಿಗಿಲು

ಅದು ಏನು?
ಇದು ಯಾಕೆ?
ಎಂದು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವ ತವಕ
ಹೀಗದು ಎಂದರೆ,
ಹಾಗೇಕೆ?
ಹಾಗೆಂದರೆ,
ಹೀಗೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನಾಥ೵ಕ ಚಿಹ್ನೆ!

ಎಲ್ಲದಕೂ ನಗುಮೊಗದ ಒಲವು
ಯಾವುದಕೂ ಅಳುವಿನ ಸೋಬಾನೆ
ಇದೆಂದರೆ ಅದು
ಅದೆಂದರೆ ಇದು
ಅದು ಇದು ಯಾವುದು ಇದೆಲ್ಲಾ?

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: