ಎಲ್ಲವೂ ದೂರ

ದೂರ ದೂರ

ಆಳದಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಮೊಳಗುತಿದೆ

ಕೆರಳುತಿದೆ ಕರಗುತಿದೆ

ಬಾರದ ದೂರಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತಿದೆ

 

ಹುಯ್ಯುತಿದೆ ಹುಯಿಲೆಬ್ಬಿಸುತಿದೆ

ಹೋರುತಿದೆ ದೂರಕೆ ಹೊರಡುತಿದೆ

ಅಮರದುನ್ಮಾದ ಆರದ ನಿನಾದ

ಅಗೋ ಮೊರೆಯಿಡುತಿದೆ

ಮರುಗುತಿದೆ

 

ದೂರ ದೂರ

ಎಲ್ಲವೂ ದೂರ

-0-

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: