ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳು

ಮಾರ್ಚ್ 11, 2009

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ ಮಾನವೀಯತೆ!

ಸುಂದರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ನಗೆಯ ಆಡಂಬರ!!

ದಿನವೂ ನಡೆವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗೋಜಲು ಗೋಜಲು.

ಎಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ; ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ!

ಚಂದ್ರ ಚಂದನ, ಬಾಹು ಬಂಧನ, ಮೃದು ಮಧುರ ಚುಂಬನ- ಎಲ್ಲವೂ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ!

ವೀರಣ್ಣ